Adatkezelési tájékoztató

Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének

webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a

vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben

vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei

A webáruház elérhetőségei:

Levelezési cím: 8497 Egeralja Fő utca 5.

Telefonszám: 06702258401

A cég elektronikus elérhetősége: marcalsajt@gmail.com

A webáruház domain címe: https://www.pusztansajt.hu

Adatkezelési tájékoztató

Molnár Csaba (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa

üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos

jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos

jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.pusztansajt.hu webáruházból rendelt

termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - Molnár Csaba

(Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére

vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha

valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az

oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.pusztansajt.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén

olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)

természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy

különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név,

azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy

szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím

tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes

adatnak.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Molnár Csaba

Levelezési cím: 8497 Egeralja Fő utca 5.

Telefonszám: 06702258401

E-mail cím: marcalsajt@gmail.com

Honlap: www.pusztansajt.hu

Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor

tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg

egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-

vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott

személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő - Molnár Csaba - a

megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pont.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a

kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a vállakozónak a kiállított számlát 8 évig meg kell

őrizni. ó

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az általános forgalmi adóról

szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

továbbá GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám

Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi

bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles

megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk (1)

bekezés b) pont.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett

adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési

információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a

felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások

személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. Hírlevél küldéssel

kapcsolatban kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám Hírlevéllel kapcsolatos

adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos

kéréséig kezeli. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés

jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben

megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

jogszabályi háttere: Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az

adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL

ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Molnár Csaba - SZÉKHELYE: 8497

Egeralja Szabadságtér 21. - ADÓSZÁMA: 65548505-2-39 - TELEFONSZÁMA:

06702258401 - E-MAIL CÍME: marcalsajtsajt@gmail.com - ADATFELDOLGOZÁS

HELYE: 8497 Egeralja Szabadságtér 21. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli

szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek

érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél küldéshez szükséges

mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét GDPR 6. cikk 1 bekezdés b) pontja

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk 1

bekezdés b) pontja.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek

ismertetése.

Sütik kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül

kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó

számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak

megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az

Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata

során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

az Felhasználó által használt IP cím;

a böngésző típusa;

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;

a látogatás időpontja;

a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész

tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása.

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,

hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás

lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik alkalmazásának célja:

A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a

sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos

funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a

számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri

az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak

ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik

az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament

végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről,

notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a

weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik

tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést

készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg

azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a

"__ga" süti. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt - felhasználható arra is,

hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google

Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített

hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a

felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé

tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján,

hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések

tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így

például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra

használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők

hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők

webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket

jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem

lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

találhat:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt süti;

A bevásárlókosárhoz használt süti;

Biztonsági süti;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető

sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy

funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap

jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben.

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének

beazonosítására.

Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése

céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.).

Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül "lájkolta" vagy

kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait

kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott

közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása

esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés

jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi

oldalakon.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE: Molnár

Csaba - SZÉKHELYE: 8497 Egeralja Szabadságér 21. - ADÓSZÁMA: 65548505-2-39 - E-

MAIL CÍME: marcalsajt@gmail.com - TELEFONSZÁMA: 06702258401 ;

ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 8497 Egeralja Szabadságtér 21. Az adatfeldolgozó az

adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok

megismerésére nem jogosult.

SZÁMLA TÁROLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE: Molnár Csaba -

SZÉKHELYE: 8497 Egeralja Szabadságtér 21. - ADÓSZÁMA: 65548505-2-39 -

TELEFONSZÁMA: 06702258401 - E-MAIL CÍME: marcalsajt@gmail.com -

ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 847 Egeralja Szabadságtér 21. Az adatfeldolgozó az

adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla

tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján

legalább 8 évig köteles megőrizni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy

az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel

az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt

rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy

műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az

adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást; • SSL

tanúsítvány;

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését,

vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mail cím: marcalsajt@gmail.com

Levelezési cím: 8497 Egeralja Szabadságtér 21.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,

megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását

illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos

helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az

adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem

elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is -

kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon

igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a

tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt

másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak

felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi

bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő

adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de

nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból

bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi

hozzáférésért.

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja

az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért

adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az

Érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat

jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés

automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős

mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja,

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget

élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles

megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét

nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles

tájékoztatni az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az

adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett

adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget

egyikén:

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -

annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webnode AG

Az adatfeldolgozó székhelye: Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

Az adatfeldolgozó e-mail cím: support@webnode.hu

Adattovábbítás

Név: Otp Bank.

Bank székhelye: 1051 Budapest Nádor utca 21.

Telefon: 06-1-366-6666

Bank webcíme: www.otpbank.hu

Adatkezelési tájékoztató https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp

Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi

elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 8497 Egeralj Szabadságtér 21.

Telefonszám: Telefonszám: 06702258401

Email cím: E-mail cím: marcalsajt@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2021 10.25.